חיפוש באתר

טפסים

הסכם רישום קייטנות תשע"ז -

פרטי החניך
מין :
פרטי ההורים
אישור צילום החניך / ה
אני הח"מ מאשר לרשת תפוח להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים(:אתר רשת המתנסים ,דף הפייסבוק וכו' ). תמונות שלי/ או בני/ בתי אשר צולמו במהלך הפעילות בקייטנה :
הסכם ההורים :
1. לבקשה יש לצרף הצהרה על בריאות הילד / ה ואישור הולכת ילידם לקייטנה ממנה- חתומים ע"י שני בני הזוג .
2. שיבוץ ילד/ה בכיתה יעשה על פי גילו של הילד/ ה.
3. המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרת החינוך במתנ"ס ולפי העניין , ע"י איחודן או פיצולן של קבוצות קיימות , בהתאם למספר הילדים הנרשמים בקייטנה
4. הקייטנה תפעל בין התאריכים : _______ - _______ למעט ימיי שישי ושבת , בעלות של : _______ ₪ .
5. אם הילד/ ה סובל/ ת ממגבלה ו/ או מחלה ו/ או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול ע"פ האמור בו וזאת בתנאי קבלת הילד/ ה לקייטנה .
6. ההורים מתחייבים לא לשלוח ילד/ ה לקייטנה אם הילד / ה לא מרגיש/ ה בטוב או חולה או סובל / ת מחום ,דלקת בעיינים,שלשול,מחלת ילדים(או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ ה מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הילד בריא ויכול להיות בחברת הילדים. בכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד עם הדרישה לאסוף ילד/ ה שחולה או / ו אינו חש/ ה בטוב .
7. ידוע להורים כי על פי הנחיית משרד הבריאות , חל איסור על כל צוות הקייטנה לתת תרופות לילדים, רק במקרה של חום גבוהה,רשאי צוות הקייטנה לתת אקמול בלבד, בכפוף להסכמת ההורים וחתימתם על טופס המתיר וכי הילד/ ה אינו רגיש לאקמול .
8. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ ה חולה בקייטנה , יחולו על ההורים
9. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג שהוא, בשליחת ילד/ ה חולה שאינו חש / ה בטוב חלה על ההורים בלבד .
10. מוסכם כי במידה והילד/ ה חולה , לא מרגיש טוב , או כל סיבה אחרת, שהמתנ"ס יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון שצוינו בשאלון "פרטים למועמד" וההורים מתחייבים , להגיע מיידית ולאסוף את הילד/ ה.
11. ידוע בזאת להורים כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד / ה עקב שהותו/ ה ו/ או פעילותו / ה בקייטנה וזאת מחמת רשלנותה ו/ או מי מטעמה .
12. בכל מקרה של נזק גוף כאמור , יש לפנות מיידית בכתב למתנ"ס אשר יעביר הפניה לטיפול חברת הביטוח.
13. הולכת ילד / ה לקייטנה או/ ו ממנה , תעשה ע"י ההורים ובאחריותם המלאה.
14. יש לציין בטופס הולכת ילדים לקייטנה ו / או ממנה תעשה ע"י ההורים ובאחרויותם המלאה .
15. הולכת ילד/ ה להורים פרודים ו / או גרושים תעשה בהתאם להחלטת בינמ"ש או ביה"ד המוסמך שתימסר בכתב למנהל הקייטנה .
16. ידוע להורים שאין החזר כספים בגין מחלה או היעדרות מקייטנה.
17. מדיניות ביטולים : ביטול עד לפתיחת הקייטנה החזר של : _____ביטול עד אמצע הקייטנה החזר של : _______ ביטול לאחר אמצע הקייטנה – לא יינתן החזר .
18. מומלץ שלא לשלוח עם הילד/ ה מכשירים סלולאריים ו/ או דברים יקרי ערך. רשת המתנ"סים אינה ולא תהיה אחראית בשום שלב לכל מכשיר מכל סוג שהוא לרבות אובדן מלא ו / או חלקי, גניבה, נזק ו / או השחתה .
אני מצהיר בזאת שקראתי את התקנון והוא מובן וברור לי :
אישור:
חתימת הורים :
הסכם הולכת ילדים לקייטנה והחזרתם לביתם תשע"ז
הנחיות למילוי הטופס
1. בני/ בתי יגיע / תגיע כל יום לקייטנה ויוצא / תוצא בלווי אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה .
2. שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני / בתי מהקייטנה הינם :
אם אהיה מעוניין כי בתי / בני ילקח ע"י אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, הריני מתחייב להודיע על כך לרכזת גיל הרך ומשפחה או לרכזת/ מנהלת הקייטנה במתנ"ס .:
חתימת ההורים:
צרו קשר:
  • תפוח רשת המתנ"סים המתחדשת לוד
  • קפלן 2
  • לוד
  • 08-9153343
  • פקס: 08-9153345
מתנסנט חוגים